Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kędzierzyna-Koźla

21 nowych policjantów ślubowało na sztandar. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po czym trafią do swoich jednostek macierzystych. Przypominamy, że dobór do kędzierzyńsko-kozielskiej policji wciąż trwa.

W sali imienia insp. Witolda Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, odbyło się ślubowanie nowych policjantów. Na uroczystości obecni byli przyszli przełożeni nowo przyjętych policjantów. Nadinsp. Jarosław Kaleta złożył nowym funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w przyszłej służbie.

Po odbyciu 6 miesięcznego przeszkolenia podstawowego 4 nowych policjantów rozpocznie służbę w Komendzie Powiatowej w Kędzierzynie – Koźlu.

Przypominamy, że nabór do kędzierzyńsko-kozielskiej policji został wznowiony. Dokumenty można całodobowo składać w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Poniżej kilka kroków od których należy rozpocząć proces rekrutacji:

Krok pierwszy - przeczytaj, jakie są podstawowe warunki i wymagane dokumenty;

Krok drugi - pobierz, wydrukuj i wypełni kwestionariusz A i B.

Krok trzeci - napisz podanie, skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu;

Krok czwarty - sporządź ksero dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego minimum wykształcenie średnie, a dla mężczyzn dodatkowo książeczki wojskowej (str.2,3,6 i 9);

Krok piąty - komplet wymaganych dokumentów możesz wysłać lub złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

To wszystko!

Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie  informacji niejawnych.
  • Policjanci ślubują na sztandar
  • Prezentacja sztandaru KWP Opole
  • Nowo przyjęci policjanci ustawieni w szeregu czekają na ślubowanie